ขอนแก่น(ชมคลิป)องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี

ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นาย อำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ

ลุ่มน้ำชีในสภาวะภัยแล้ง และติดตามการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบอุทกภัย ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า

ปริมาณน้ำฝนจะมีปริมาณใกล้เคียงกับค่าปกติ  โดยอาจมีฝนตลอดทั้งปีน้อยกว่าเกณฑ์ปกติไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้นถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม นี้ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนปีนี้พบว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซินลากู และร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 13 ประกอบกับภัยแล้งต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือมีปริมาณน้ำน้อย โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 429 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมตลอดทั้งปีเพียง 264 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทาน ได้คาดการณ์ว่าในเดือนกันยายน จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ตามเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนรวมทั้งสิ้น 1,700  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของระดับเก็บกัก ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ว่าในเดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยจะได้รับอิทธิ พลจาก

ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทย และพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่ได้ ดังนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ตลอดแนวลุ่มแม่น้ำชี อาทิ การขุดลอกพื้นที่รับน้ำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ  โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้แหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ มีศักยภาพพร้อมในการรับน้ำ และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที.