พมจ.อุบลราชธานี มอบบ้าน 2 หลัง ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกุญชราพร ภักดีกสิกร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ(ผอ.ศูนย์ผู้พิการ) นางจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน พร้อมคณะ เป็นผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบบ้าน จำนวน 2 หลังคาเรือน ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน มีบ้านสภาพเก่าและทรุดโทรม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอาวุโส เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีนายสฤษดิ์ เพ็งจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน กล่าวรายงาน นางนิพา ศรีวิเศษ นักสันทนาการระดับปฏิบัติการ พิธีกร โดยมีนายธรรม มีศรี ประธานอพม.จ.อุบลราชธานี รองประธานอพ.ภาคอีสาน นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.รพสต.กองโพน นายบุญมี นิรบุตร ผู้ใหญ่บ้าน นายวิจิตร จันทมาศ เลขานุการนายกฯ เครือข่ายอพม.นาตาล เจ้าหน้าที่อบต.กองโพน และประชาชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมอบให้นายขันทอง พันธ์ดี อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี(ผู้พิการ) นายอดุลย์ เทศวงศ์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี (ผู้สูงอายุ) เนื่องจากทั้งสองคน ได้อาศัยอยู่ตัวคนเดียว เป็นคนยากไร้ ฐานะยากจน บ้านมีสภาพหลังเก่าและทรุดโทรมมาก ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน “การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย”
ทั้งนี้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประชาชนภายในหมู่บ้านไทรงามและกลุ่มเขมราฐดีเซลได้ร่วมบริจาคปัจจัยวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยของทั้งสองคนอีกด้วย