นครพนม(ชมคลิป)ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นำคณะกลั่นกรองลงพื้นที่นครพนม ตรวจความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ คณะที่ 5 ลงพื้นที่ 3 อำเภอเพื่อตรวจสภาพความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
โดยการตรวจในวันนี้ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้างระบบประปา POG TANK ตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงานงบประมาณ ที่บ้านตาลกุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม โดยเป็นระบบประปาขนาดใหญ่ size L รองรับ 121 -300 ครัวเรือน กำลังการผลิตอยู่ที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยงบประมาณ 5,200,000 บาท เพื่อให้ประชาชนใน 4 หมู่บ้านของตำบลโพนแพงได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็ก 5 ช่อง ที่ห้วยคำผักแพว บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านที่มีการวางท่อลอดเพื่อให้น้ำในลำห้วยไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขง แต่ได้รับความเสียหายเมื่อครั้งเกิดเหตุพายุโพดุล โดยโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,830,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตะวัน – บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก ซึ่งถนนเส้นนี้มีประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรไปมารวมถึงใช้เป็นเส้นทางในการขนขยะของ 3 อำเภอมาทิ้งที่บ่อขยะของตำบลนาเลียง โครงการขุดลอกหนองตาวงค์ บ้านแขนนาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งถ้าดำเนินการแล้วเสร็จบริเวณดังกล่าวจะกลายเป็นแก้มลิงที่คอยกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใชในการอุปโภคและการเกษตร โครงการก่อสร้างฝายสันล้นห้วยปลาเค้า บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก งบประมาณ 497,000 บาท ซึ่งจะกลายเป็นฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการเกษตร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 – บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ซึ่งเป็นการขอสนับสนุนงบเพิ่มเติมเพื่อมาก่อสร้างส่วนที่ยังขาดอยู่ของถนนเดิมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ มีระยะทาง 333 เมตรก็จะเชื่อมกับถนนของทางหลวงชนบทพอดี และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งถนนเส้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุนการก่อสร้างมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอถึงถ้าได้ในส่วนนี้มาเพิ่มเติมก็จะเชื่อมถนนทั้งหมดของหมู่บ้านเข้าด้วยกัน
นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดได้มีการทำโครงการเสนอขึ้นไปเพื่อขอรับงบสนับสนุนจากรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล มาใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงอย่างมาก จึงได้สั่งการให้คณะทำงานและผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 เร่งลงพื้นที่มาดูในวันนี้ โดยคณะทำงานจะเข้ามาดูว่าโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ ประชาชนมีความเดือดร้อนจริงไหม พื้นที่ที่จะดำเนินโครงการไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งด้านเอกสารและพื้นที่ ที่สำคัญคือสามารถทำได้ทันทีและเมื่อทำโครงการไปแล้วไม่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ซึ่งจากการดูข้อมูลในเบื้องต้นโครงการที่เสนอมามีความเหมาะสมและสมควรได้รับการสนับสนุน เพียงแต่ต้องขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ได้มีการขอให้แต่ละพื้นที่ส่งตัวแทนเข้าไปให้ข้อมูลคณะทำงานอีกครั้งที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมในวันพรุ่งนี้ ที่จะมีส่วนต่าง ๆ ของคณะทำงานมาร่วมพิจารณาก่อนนำเสนอเรียนไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณเร่งด่วนฉุกเฉินมาช่วยทุกคน