ขอนแก่น(ชมคลิป)กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E) ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติ เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวขอนแก่นและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วันที่ 11 กรกฎาคม 263 ที่หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดกรประชุมพร้อมฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระพบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระพบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (Environmental Impact Assesment)โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน โดยมีนางศรีวรรณ  บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง และแสดงความคิดเห็น ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีมุมมองในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน มีอยู่ 2 เรื่องคือ ในเรื่องแรก คือเรื่องของความห่วงใยของพี่น้องประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หลายคนแอบสงสัยว่าที่โรงไฟฟ้าน้ำพองจะแอบนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ จากการสอบถามผู้บริหารยืนยันว่าไม่มี ถ้ามีตนเองต้องรับผิดชอบข้อหาโกหกประชาชน เนื่องจากพี่น้องประชาชนเวลาสงสัยจะเข้ามาสอบถามว่าโรงไฟฟ้าน้ำพองมีการลักไก่อะไรไหม แอบนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง ตนก็แจ้งว่าไม่มีเพราะได้ถาม ผอ.โรงไฟฟ้าแล้ว

ในเรื่องที่สอง ด้านความมั่นคงด้านพลังงานมีอย่างแน่นอนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหลือ ซึ่งสามารถประกันได้ว่าเรามีความมั่นคงเรื่องพลังงานไฟฟ้า เพราะถ้าหากเราอาศัยคนอื่นเขาหายใจ ถ้าหากมีปัญหากัน เขาต้องดับไฟเรา แต่ที่นี่มีความมั่นคงอย่างแน่นอน ในเรื่องที่สาม โรงไฟฟ้าเก่าใช้มา 30 ปี ถือได้ว่าทรุดโทรมแล้ว มีอัตราการสิ้นเปลือง เหมือนกับเราขับรถยนต์ ถ้าเป็นรถใหม่ก็ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพราะทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นไฮเทคโนโลยี อัตราการสิ้นเปลือง และอัตราการทำลายสิ่งแวดล้อมลดลง ซึ่งของเก่ามีไนโตรเจนสูง ของใหม่ที่มาทดแทนมีน้อยมาก จากการที่เข้าไปดู ฉะนั้นข้อห่วงใย ข้อกังวล ของพี่น้องประชาชน ได้ทำการศึกษา และสอบถามดูมาหมดแล้ว  

ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง สูงสุด 830 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีความพร้อมด้านด้านพื้นที่และระบบส่งไฟฟ้า ก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่ 1- 2ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2568 เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดหายไป และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) อีกทั้งโครงการฯ จะช่วยสงรายได้และอาชีพให้กับท้องถิ่นโดยผ่านภาษีและรายได้บำรุงท้องถิ่น รวมถึงการจ้างงานในท้องถิ่น ตลอดจนได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอีกด้วย

ทางด้านนางณัฐภรณ์ แสงโพธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ 9 บ้านคำใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดของโรงไฟฟ้า ถ้ากล่าวกันจริง ๆ แล้วทางกลุ่มพวกเรานั้นไม่ทราบ แต่รับรู้คร่าว ๆ มาประมาณต้นปี เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาสอบถาม แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพราะไม่มีเอกสารแจ้ง เนื่องจากในการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ซึ่งครั้งที่ผ่านมาทางพวกตนไม่ทราบเรื่อง ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟัง

ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่จะดำเนินการสร้าง ทางพวกเรานั้นไม่ทราบว่าจะสร้างแบบไหน พวกเราก็ยังข้องใจ และกังวลว่าโรงไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่จะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ ซึ่งพวกเราเป็นกังวลอย่างหนัก เพราะในพื้นที่ของเรามีโรงงงานอุตสาหกรรมหนักที่ก่อให้เกิดมลพิษ เรื่องน้ำเสีย เรื่องมลภาวะทางอากาศ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในส่วนของโรงไฟฟ้ามาทำประชาพิจารณ์ให้แสดงความคิดเห็น ทางเราเข้ามารับฟังว่าทางโรงไฟฟ้าจะสร้างในรูปไหน จะขยายโรงใหม่ หรือจะนำเครื่องแบบเดิมและใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมมาผลิตไฟฟ้า แต่จะไม่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเราไม่มั่นใจ จึงอยากรับรู้ข้อมูลให้ชัดเจน