อุบลราชธานี-โครงการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 20 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระพร มงคลวโร วัดภูกระแต บ้านโนนโพธิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลเมืองเดช ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านบุญกุ้มข้าวใหญ่-กาชาด-ราชสีห์ -พชอ.ยิ้ม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 18 ให้แก่ครอบครัวของนายเสน่ห์ ศรีนวล อายุ 64 ปี มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่และกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จำนวน 30,000 บาท และชาวบ้านโนนโพธิ์สมทบ จำนวน 29,000 บาท และญาติพี่น้อง สนับสนุน จำนวน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 99,000 บาท แรงงานก่อสร้างจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมก่อสร้างบ้านและมอบทั้งสิ้น จำนวน 19 หลัง ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วยและได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ภาพข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน