บึงกาฬ – นอภ.บึงกาฬเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.)


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ก.ค.67 ณ .วัดนาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดนาสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดนาสวรรค์ ภายใต้โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางพัชรนันท์ แก้วจินดา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายฉลาด อุดรเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ของ ศพอ.วัดนาสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมตามหลักสูตรธรรมศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน One Family One Soft Power ซึ่งการจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างฐานอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย
โดย ผศ.ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร และ อาจารย์นิรันดร สีหะนาม คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการมูลค่าแก่สินค้าและบริการ และช่องทางการสร้างแบรนด์และจำหน่ายสินค้าออนไลน์


กิจกรรมฝึกทักษะ (Work Shop) กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า/ไม้กวาดทางมะพร้าว วิทยากรนำโดย นายวาสนา ป้องศรี ปราชญ์ชุมชน การฝึกทักษะการจัดทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิทยากรนำโดย นายกุศล ทิพเนตร ปราชญ์ชุมชน ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ โรงเรียนบ้านดอนแก้วนาอินทร์แปลง โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 80 คน

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ..