บึงกาฬ – วัฒนธรรมบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางภูมิปัญญาฯ


นางพัชรนันท์ แก้วจินดา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการ และ จนท. สนง.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดศิริมงคลวราราม จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางภูมิปัญญาฯ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้แก่คนในชุมชน วัดศิริมงคลวราราม” อำเภอบึงโขงหลง
ภายใต้ โครงการพลังบวรในมิติศาสนาประจำปี ขับเคลื่อน นโยบาย ONE FAMILY ONE SOFT POWER (OFOS) ของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะคุณธรรมและอาชีพให้แก่ประชาชน สนับสนุนการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายทั้งทางออนไลน์ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชนและชุมชนมีกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 50 คน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์หมากแข้ง กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสว่าง กลุ่มจักสานหมวก บ้านโนนสว่าง กลุ่มจักสานตระกร้า บ้านโนนสว่าง กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน และกลุ่มวัตถุมงคล
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ/