บึงกาฬ – เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ เวทีกลาง หน้าวัดภูมิบาลวัฒนา(วัดเหนือ) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการเปิดพิธีงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยมีนายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และเหล่าสมาชิกเทศบาลเมืองบึงกาฬประชาชนที่มาร่วมอีกหลายร้อยชีวิต
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวว่า บุญบั้งไฟถือเป็นวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญา และกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาด้วยแรงเชื่อและศรัทธาในอำนาจของเทพเทวดาที่บันดาลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล จนกลายเป็นงานประเพณีระดับชาติที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกจึงอยากให้จัดไปทุกปี
นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้มีโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเป็นประจำ ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
2 เพื่อให้เกษตรกรมีขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการทุกส่วน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงกาฬ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ และประชาชนชาวอำเภอเมืองบึงกาฬ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ