ขอนแก่น – มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ จัดอบรม “การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ“การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรอบรั้ว ภายใต้โครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ โดยมีนายสันติ  พันธุ์ชัย  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  กล่าวต้อนรับ และนายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ทีมวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ และผู้เข้าอบรมทั้งอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน จากโรงเรียนสีหราชเดโชชัย จำนวน 80 คน

นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โรงเรียนสีหราชเดโชชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในนาม “เครือข่ายสภากาแฟสีหราช” ซึ่งมีการทำงานร่วมกันมากว่า 15 ปี ที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญ กับการเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสภากาแฟสีหราชเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะร่วมพัฒนาและส่งเสริมชีวิตของพี่น้องชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต  ซึ่งการจัดโครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกเครือข่าย โดยการส่งเสริมด้านบริการวิชาการสู่สังคมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อชุมชน เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “การช่วยเหลือผู้สำลัก และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” เนื่องจากเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที และการปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะดังกล่าวทั้งการช่วยเหลือผู้สำลัก และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเสริมทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รู้สถานการณ์ และวิธีร้องขอเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวย้ำว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต โดยการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวขอนแก่นและภาคอีสาน และในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปี เราจึงมีคำขวัญว่า “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

สำหรับบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจมักทำให้หายใจไม่ออกเฉียบพลัน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงที

เมื่อผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจบางส่วน ให้ผู้ป่วยพยายามไอออกมาเอง พร้อมเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และเมื่อผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจแบบรุนแรง และสำลักออกเองไม่ได้ หากเป็นผู้ใหญ่ให้ทำการรัดกระตุกหน้าท้องทันทีสำหรับเด็กการกให้ตบหลังบริเวณกึ่งกลางสะบัก 5 ครั้ง สลับกับกดกึ่งกลางหน้าอกด้านหน้า 5 ครั้ง ทำจนกว่าสิ่งอุดกลั้นจะหลุดออกมา หากผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ หายใจเฮือก หรือไม่แน่ใจว่าหายใจ ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือการทำ CPR ที่สำคัญโทรสายด่วน 1669  ทั้งนี้ภายหลังการอบรมทีมวิทยากร ได้จัดให้ผู้เข้าอบรมทดสอบภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วย.