ขอนแก่น – มข.คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชิ้นแรกของไทย ที่ ‘เจนีวา’

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชิ้นแรกของไทย ! จาก มข.คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ ณ นครเจนีวา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “ระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบดิจิทัลและระบบตรวจสอบย้อนกลับเอกสารอัจริยะ” เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงาน “THE 49TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สามารถคว้ารางวัลใหญ่ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนานาชาติระดับเหรียญทอง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลพิเศษ NRCT Special Award  โล่เกียรติยศจาก วช. พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งในงานดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเรื่อง “ระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบดิจิทัลและระบบตรวจสอบย้อนกลับเอกสารอัจริยะ” เป็นผลงานชิ้นแรกของประเทศไทยด้านระบบทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมี รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรรมดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ และนายกฤษณพล แสงประชุม

โดยมีแนวคิดการวิจิยและพัฒนานวัตกรรมบนหลักการความปลอดภัยของข้อมูลและลายเซ็นดิจิทัล การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และการตรวจสอบย้อนกลับให้เกิดความ Smart ไปพร้อมกับ Secure และนำไปใช้ประโยชน์ และ เกิดขึ้นจริงรวมทั้งการพัฒนาแก้ไขให้เกิดประโยชน์ขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สามารถตรวจเอกสารดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการออกแบบ Framework และ As a Service ซึ่งเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ผลงานนวัตกรรมตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารของไทยก้าวหน้าเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล