(ชมคลิป) จังหวัดเลยบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 113 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จังหวัดเลยบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 113 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเยาวชนไทยเลย 100 ใจ บรรพชาถวายองค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเลย พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมี พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัด ร่วมกับ ส่วนราชการหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการ บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จังหวัดละ 73 รูป โดยจังหวัดเลย กำหนดจัดบรรพชาระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งเพื่อส่งเสริม ความรักสามัคคี ให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เสริมสร้างบุญบารมี แก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
การจัดบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 113 ราย โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี จากส่วนราชการ หน่วยงาน คณะสงฆ์ และองค์กรภาคี ทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน และอุปถัมภ์โครงการที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเลยกำกับดูแลพิธีการ และสถานที่ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง โดย พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโก คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา อำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ดำเนินโครงการและพระวิทยากรให้การอบรม


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย