บึงกาฬ (ชมคลิป) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน”

ที่ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 กรมทางหลวง พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคม จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดฯ ดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน โดยให้เตรียมความพร้อมดูแลความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงทั้งสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบทุกสายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนทางหลวงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมยายน 2567 นี้

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดการจราจรหนาแน่น ติดขัด และมีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก การที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ กรมทางหลวง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2567 ตลอดเวลา 1 วัน ตามที่ผู้อำนวยการแขวงฯ ได้กล่าวรายงานไปแล้วนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาพ และจังหวัดใกล้เคียง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนที่เดินทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางพร้อมทั้งได้รับความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะควกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ จงสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ในนามประธานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 กรมทางหลวง พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 กรมทางหลวง พื้นที่จังหวัดบึงกาพนี้ ดำเนินการด้วย 3 มาตรการหลักได้แก่ มาตรการที่ 1 เตรียมความพร้อมของถนนพร้อมใช้เดินทางใกล้ไกลปลอดภัยตลอดการเดินทาง ตามโครงการ “ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา มาตรการที่ 2 ด้านอำนวยความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยง จัดเส้นทางเลี่ยงลดการจราจรติดขัด และมาตรการที่ 3 ด้านการอำนวยความสะดวกตั้งจุดให้บริการทั่วไทย ในหัวข้อรณรงค์ “เดินทางอุ่นใจ สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจกำลัง 3” ด้วยการใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน

โดยศูนย์ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย – บึงกาฬ ที่กม.131+780 ด้านขวาทาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน/บริการที่จอดพักรถ/บริการน้ำดื่ม/แจกแผ่นพับ/ แนะนำข้อมูลเส้นทาง /ประสานความช่วยเหลือพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็วหมวดทางหลวงบึงกาพ / หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงศรีวิไล/ หน่วยเคลื่อนที่เร็วหมวดทางหลวงเซกา และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงบ้านม่วง และจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่หมวดทางหลวงศรีวิไล นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาพ ได้ตระหนักถึงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความรุนแรง และปัญหาต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล นั่นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โคยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน การทะเลาะวิวาท ไปจนถึงการคุกคามทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม ที่ปรากฎให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” ในครั้งนี้

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ