หนองบัวลำภู – ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ยอดสุทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 4,124,523.24 บาท


วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภูพระเทพวัชรวิสุทธ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นางณัฐติกานต์ จันทร์หวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มเครือข่าย และประชาชน ร่วมพิธี
นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดไม่เกินหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ รับกองุทนพัฒนาเด็กไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเป็นประจำทุกปีเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้วยโอกาสและส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส”
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทอดผ้าในครั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายและประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคเงินสมทบ มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น จำนวน 155,000 บาท ยอดเงินบริจาคสะสมรวมทั้งสิ้น 4,124,523.24 บาท และที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้พิจารณาจัดสรรพร้อมมอบทุนให้เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ครอบครัวทุกอำเภอแล้ว นายดอกดินฯกล่าวทิ้งท้าย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว ขตว.หนองบัวลำภู