ร้อยเอ็ด – ผู้จัดการ นำโชคเนื้อย่างเกาหลี รับโล่รางวัลคนดีศรีจังหวัด

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567

ก่อนเริ่มประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี จังหวัด และคนดีศรีกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2566

นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ และผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่บุคคลอื่นในสังคม และในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด และคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบแนวทางการประกาศยกย่อง โดยกำหนดให้ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีจังหวัด

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในการนี้ จึงได้มอบมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ประเภทประชาชน (ผู้จัดการร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลี )สาขาร้อยเอ็ด
2.เด็กหญิงประภัสสร อินทะกูล ประเภทเยาวชน (โรงเรียนสามขา ท่าหาดยาววิทยา) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับเสียงตบมือแสดงความยินดีดังกึกก้องทั้งห้องประชุม