ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนเเก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนเเก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 7 (EHA Forum 2023)

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายเเพทย์ชาตรี มเธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนเเก่น มอบหมายให้ นางสาววาทินี จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนเเก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 7 (EHA Forum 2023) โดยมี นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ เทศบาล เเละองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร ประจำปี 2566 จำนวน 17 เเห่ง มีผู้เข้าประชุม รวมทั้งหมด 100 คน
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
ที่สนใจเข้าร่วมการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้วย

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน