หนองบัวลำภู (ชมคลิป) สถานพินิจฯ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯหนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน(1 สถานพินิจ 7 สถานศึกษา)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงเรียนนากอกวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับอีก 7 สถาบันการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจจังหวัดหนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง


และคณะครูนักเรียนโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ว่าโดยภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการต้านคดี ด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข


นายยศพัทธ์ฯผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนกระทำผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมย่อมก่อให้เกิดผลเสียมากมายทั้งต่อเด็กและเยาวชนเองและประเทศชาติ เช่น การเสียโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเอง ไม่ใด้รับการยอมรับจากสังคมะรู้สึกว่าคุณคำในตนเองถูกลดทอน อีกทั้งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการด้านการบำบัดแก้ไขพื้นฟูต่างๆ จนต้องออกจากสถานศึกษากลางครัน เช่น มีปัญหาพฤติกรรมความยากจน ความเจ็บป่วย
ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการออกจากระบบการศึกษา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชนช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้ต้องออกจากการเรียนกลางคันหรืออาจถึงขั้นกระทำความผิดได้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนขึ้น ร่วมกับโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร โรงเรียนาแกวิทยา โรงเรียนนากอกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านหนองด่าน และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การป้องกันเด็กและเยาวขนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู