กาชาดเลยอบรมผู้นำปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนเกิดเหตุสาธารณภัย

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งาน แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และการแจ้งภัยพิบัติ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับตำบล และอำเภอ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว


เมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมสำหรับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 155 คน


2. เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขและกลุ่ม อสม. จำนวน 100 คน
โดยมีนางสาวกานต์สิรี เรณุมาศ นางเตือนใจ บุตรคุณ นางพัชรา เหล็กดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เหรัญญิกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม พร้อมแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้กับผู้ร่วมเข้าอบรมฯ
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีนางสาวจิราภรณ์ นามตาแสง พยาบาล 7 สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย บรรยากาศ ให้ความรู้ และสาธิตการใช้งาน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย