ขอนแก่น (ชมคลิป) ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 23 รวมใจทาสีอาคารเรียน

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 รวมใจทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ โรงเรียน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


พันเอก ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จัดกำลังพลศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร,นักศึกษาวิชาทหาร โดยมี ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 พร้อมด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 นำคณะครูอาจารย์,ผู้ปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยการทาสีอาคารเรียน กำแพงรั้ว ป้ายของโรงเรียนฯ ซึ่งสีเดิมมีสภาพเก่า ซีด ไม่สวยงาม เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และพื้นที่เขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้สะอาด เพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

จากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส บ.บึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของนักเรียน จึงได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเกิดความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วจะทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว// ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23