มหาสารคาม (ชมคลิป) สำนักงานสาธารณสุขเร่งประชาสัมพันธ์วางมาตราการป้องไข้เลือดออกในสถานศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขเร่งประชาสัมพันธ์วางมาตราการป้องไข้เลือดออกในสถานศึกษา ศูนย์เด็กในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ป้องกันไข้เลือดออก โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก

ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่เด็กอนุบาล -ชั้นประถมปีที่6 ครูประจำชั้นได้นะนำให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งทำให้เกิดยุงลายซึ่งเป็นแหล่ง ยุงลาย เป็นยุงที่พบได้บ่อยในบ้านเรือนทั่วไป ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกขณะที่ครูประจำชั้นแต่ละชั้นเรียนได้ให้ความรู้ในวิชากเรียนเกี่ยวกับยุงลายและโรคไข้เลือดออก ซึ่งห้องเรียนแต่ละห้องจะต้องมีการเปิดประตูออก เพื่อให้หายใจได้สะดวก ถ้าหากห้องเรียนเด็กเด็กเล็ก มีมุ่งลวด เปิดพัดลมเพื่อไล่ยุง แต่ก่อนที่นักยเรียนจะเข้าห้องเรียนคุณครูจะต้องสำรวจและฉีดยากันยุงไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ใหยุงเข้าไปในห้องเรียน


ดร.สันติ หัดที ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมือง กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนซึ่งจะมียุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในส่วนของของเรียนได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของโรงเรียน นั้นอย่างแรกคือโรงเรียนอย่างคือการเฝ้าระวัง ได้มีการมอบหมาย ให้ครูประจำชั้นแต่ละห้อง ได้สื่อสารทำความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดอออกให้เฝ้าระวังของความเสี่ยงในห้องเรียนส่วนมาตรการการป้องกันอย่างแรก ก่อนเปิดเรียนทางโรงเรียนได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองมหารคามได้ออกมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และให้เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไข้เลือดออกก็จะมีการสื่อสารให้ความรู้หว่างโรงเรียนผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในช่วงเข้าแถวในภาคเช้า และวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับทราบ ให้ดูว่าส่วนไหนที่มีความเสี่ยงเช่นห้องน้ำห้องส้วมภาชนะที่ที่มีน้ำขังให้กำจัด ออกเททิ้งไม่มีน้ำขังในภาชนะ เพราะเป็นแหล่งพันธุ์ยุงลาย


ในส่วนของการควบคุมหากมีความเสี่ยงในช่วงเปิดเรียนที่มีเด็กมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ก็จะใช้เครื่อข่ายในการที่จะสื่อสารกับนักเรียน เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบมหาสารคาม ในการให้ข้อมูลในกรปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น โดยจะมีครูอนามัยโรงรีเยนที่จะดูแลและทำความเข้าใจวิธีการที่จะเข้าใจวิธีการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดให้กับนักเรียน


จากข้อมูลระบาดวิทยาสำนงานสาธารณสุขจังหงวัดหมาสารคามพบพื้นที่โรคไข้เลือดออกใช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน(ระหว่างวันที่23 เมษาน ถึง 20พฤษภาคม 2566 )พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก 13อำเภอ133ราย คิดเป็นร้อยละ 19.55 อำเภอที่พบผู้ป่วยไข้อลเอดออกมากที่สุดคือ ต.หนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย รองลงมาคือ ต.งัวบา อำเภอวาปีปทุมและพื้นที่อำเภอเมือง ขณะที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้ง30ชุมชน


ขณะที่ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ออกกำชับสถานศึกษา ศูนย์เด็กในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ในการจัดสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนมีความปลอดภัย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกได้ออกแจ้งเตือนให้สาธารณสุขอำเภอ และ อสม.แต่ละตำบล ออกแจ้งเตือน ประชาชนให้เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกจากยุงลายให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำขัง เพื่อลดประชากรยุง หลีกเลี่ยงจากการเดินทางไปในพื้นที่ที่มียุงอยู่ชุกชุม หมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย