ร้อยเอ็ด – จัดสัมนาสัญจรคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัด คปอ.ภาค 4 ครั้งที่ 2

33B1E708-DF60-423E-A47B-537D00EE1297
น้ำปลาร้าเชฟไพรฑูรย์

 


วันที่ 27 พค 2566 นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสัญจรคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค 4 (อัยการสมทบ) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเดอะ ไฮ เพลส จ.ร้อยเอ็ด หลังเป็นประธานพืธีเปิดเสร็จสิ้น อธิบดีอัยการภาค 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมสัมนา จาก จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชุมแพ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และ จ.มุกดาหาร ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

โอกาสนี้สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้เข้าร่วมสัมนา บทบาทหน้าที่และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ คปอ.ร้อยเอ็ด โดย พ.ต.ท. อธิวัฒน์ พรรณาสุระ และนายพรหมมาศ อุกะโชติ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายเพิ่มชาติ ทองรุ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีนโยบายให้สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนัก งานอัยการจังหวัด และได้มีบันทึกข้อความแจ้งให้สำนักงานอัยการทุกจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้ครบทุกจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา สำนักงานอัยการขึ้น ทุกจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 4 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นครบทุกจังหวัดแล้ว และบางจังหวัดมีคณะกรรมการ แล้วถึง 3 รุ่น มีบทบาทหน้าที่ และการดำเนินการ คีอ
1. คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนที่ร่วมประชุมในวันนี้จะสามารถร่วมมือกับทางฝ่ายข้าราชการอัยการ ร่วมมือกันทำงานให้ได้ผล
2. สนับสนุนการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
3 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
4 สนับสนุนการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีการบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยู่บนหลักธรรมา ภิบาล และประชาธิปไตย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

ส่งเสริม เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัด และแนวทางหรือวิธีการเบื้องต้น ในการติดต่อกับสำนักงานอัยการจังหวัด รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัด ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงาน อรรถคดีของพนักงานอัยการ เป็นการแสวงหาความร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละท่าน เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป


นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร ประธานส่วนผู้แทนภาคประชาชน คปอ.จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดสัมนาในครั้งนี้ ทางสำ พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการส่วนผู้แทนภาคประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมให้การต้อนรับ ท่านอธิบดีอัยการ ภาค 4 ท่านอดีตอธิบดีอัยการภาค 4 ท่านรองอธิบดีอัยการภาค 4 ท่านอัยการจังหวัด คปอ .ภาค 4 ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านในครั้งนี้


หลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ฝ่ายเจ้าภาพได้นำคณะผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนา ไปเยี่ยมชมหอโหวต ประวัติความเป็นมาการก่อสร้างหอโหวด และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้และอนาคต รวมทั้งได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ