สถิติหนองบัวลำภู ติวเข้ม อกม. 749 หมู่บ้านในโครงการ “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566”

“มาดีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” (อกม.) สถิติหนองบัวลำภู ติวเข้ม อกม. 749 หมู่บ้าน
ลุยพื้นที่เก็บข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ในโครงการ “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566”

เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางยุภาพร มูลอัต สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน 36 คน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั้งอาสาสมัครอื่นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพนักงานแจงนับ จำนวน 749 คน เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งสิ้น 749 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็นในเขตเทศบาล 273 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 475 หมู่บ้าน


เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล (พนักงานแจงนับ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เลยเป็นที่มาของคำว่า”มาดีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)”จะทำการ ลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 59 ตำบล 6 อำเภอ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งการจัดเก็บโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ สก. ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของประเทศ ได้แก่ผู้ถือครองทำการเกษตร และเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (มีเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง) ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการอย่างไร มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างไรบ้าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเสมือนเป็นการฉายภาพนิ่ง (snap shot) แสดงให้เห็นลักษณะการทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนการเกษตรมาแล้ว 6 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำคัญ จำเป็นอย่างเพียงพอ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนพัฒนาการเกษตรและประชากร ในภาคการเกษตรของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7


นางยุภาพร มูลอัต สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตรในครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และจัดหาพนักงานแจงนับ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือ อกม.รวมทั้งอาสาสมัครอื่นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพนักงานแจงนับ ของโครงการ ซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกับโครงการ สก. 2566 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และขอให้ ทุกท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ให้จะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตาม พ.ร.บ.สถิติ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ข้อมูลจะไม่รั่วไหล ไม่โยงใยเรื่องภาษีหรือข้อกฎหมายใดๆ อย่างแน่นอน นางยุภาพรฯสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวย้ำในที่สุด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู