ขอนแก่น-สนง.เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

สนง.เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อไม่นานนี้ ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์, ผู้ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7, ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

นายแพทย์อุดม ภูวโรดม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นผู้สื่อสารงานด้านสุขภาพและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร, สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ 7 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีการบรรยายแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข, เรียนรู้การสร้าง Team work & Team Love, แลกเปลี่ยนการ PR กิจกรรมองค์กรให้ปัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนข่าวและรายงานข่าวด้วย.

ทั้งนี้ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย โดย นายนัฐพงษ์ เรืองวิริยะนุกุล นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน