ศรีสะเกษ – ห่วงใยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ห่วงใยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สสส.พร้อมหนุนทุนโครงการย่อย ลดความสูญเสีย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการย่อย โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำแกนนำคณะทำงานโครงการย่อย คณะทำงานภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด คณะทำงานหน่วยจัดการ และทีมประเมินผลหน่วยจัดการ จำนวนกว่า 90 คน ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนจังหวัด 10 วาระ ที่เรียกว่า “10+1 วาระจังหวัดศรีสะเกษ” โดยมุ่งเน้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการป้องกันและลดความสูญเสียอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (node flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำหน้าที่แทน สสส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยร่วมสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมในวงเงินรวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนเครื่องมือและชุดความรู้ต่างๆ เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการแก่คณะทำงานโครงการย่อย ในวันนี้

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำคณะทำงานโครงการย่อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการของ สสส. เพื่อให้ภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด รับรู้แนวทางการดำเนินโครงการของพื้นที่เป้าหมาย สามารถสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ “10+1 Agenda Sisaket” ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน