(ชมคลิป) กกต.ชัยภูมิ จัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน เปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ โดยมี เรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กกต.ชัยภูมิ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชัยภูมิ พร้อมผู้ติดตามที้ง 7เขตเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีในครังนี้กว่า 100 คน

จากการเลือกตั้งในทุกระดับที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้าน การเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เพราะประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดจิตสำนึกที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี มุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เคารพกฏกติกา ระเบียบ กฎหมาย และสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่าย เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งด้วยความเข้าใจ

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ

Related posts