หนองบัวลำภู – พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินสมทบกองทุนเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน กองทุนมีเงินจำนวน 3,919,504.88 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์)


นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในปี 2566 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร พ่อค้า ประชาชน ร่วมสนับสนุนสมทบกองทุนในการทอดผ้าป่า ในครั้งนี้ จำนวน 155,955 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรับมอบผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อไป และในปี 2566 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับเงินทุนอุปการะเด็กด้อยโอกาสและเด็กในครอบครัวที่ฐานะยากจน จาก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีส่วนกลาง จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 19,500 บาท พร้อมมอบเงินทุนฯดังกล่าว ให้กับ เด็กวัยก่อนเรียน ที่ครอบครัวยากจน ทุกอำเภอต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.หนองบัวลำภู