มรภ.ศรีสะเกษ ลงนาม MOU พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนในชุมชน

 

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 ที่ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาการอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์กูย และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคม ระหว่าง มรภ.ศรีสะเกษ กับ อบต.ตูม และ ชุมชนบ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษและหัวหน้าโครงการวิจัยฯ มรภ.ศรีสะเกษ นายศิริมงคล วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโส อ.ปรางค์กู่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 19 หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษและหัวหน้าโครงการวิจัยฯ มรภ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยโดย หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมรภ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้พื้นที่ในการวิจัย คือ ชุมชนบ้านรงระ หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำ ประชาชน ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูย และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ โครงการวิจัยฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2566 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย 1 ปี และกำลังจะสิ้นสุดโครงการ ส่งผลให้พื้นที่ชุมชนได้รับประโยชน์และเกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างชัดเจนเพื่อร่วมมือสร้างชุมชนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ด้าน รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเครือข่ายในการหาแนวทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์กูยให้สู่การพัฒนาที่สร้างรายได้จากเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการวิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 7 ผลิตภัณฑ์ และบริการด้วยทุนทางวัฒนธรรม 7 บริการ

อีกทั้งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยชุมชนรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ระหว่าง มรภ.ศรีสะเกษ กับ อบต.ตูม และชุมชนรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องชุมชนต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน