หนองคาย – กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม สื่อสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ ความมั่นคง


กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.หนองคาย พ.อ.สุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม สื่อสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ ความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี น.ส.ชยชนก จันทวษ์ ผช.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุป เพื่อให้สื่อเข้าใจถึงพันธกิจของหน่วย กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกำลังจากกรมทหารราบที่ 13 นอกจากภารกิจการป้องกันประเทศแล้ว ในสภาวะปกติ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ ควบคุม อำนวยการ บูรณาการใช้กำลังป้องกันชายแดน ปฏิบัติตามกรอบพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก คือ พันธกิจที่ 1 : การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน,พันธกิจที่ 2 : การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และพันธกิจที่ 3 การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน


พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งการจัดกำลังหน่วยขึ้นตรง คือ กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด , หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ได้แก่ 2 ชุดสุนัขทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,3 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน, 2 กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน , 5 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ วางกำลังครอบคลุมพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดบึงกาฬ ที่มีเขตแดนติดกับ สปป.ลาว รวมความยาวเขตรับผิดชอบตามแนวชายแดน กว่า 340 กิโลเมตร มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ ไทย – ลาว


ในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนทั้งทางบก และทางน้ำ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลม และพื้นที่จุดเพ็งเล็งของหน่วย เพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำผิดพระราชบัญญัติศุลกากร รวมถึงกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ตามแนวชายแดน,การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ โดยยึดหลักการ ความถูกต้อง ให้คำปรึกษาในการขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ดำรงความสัมพันธ์อันดี ในการประสานความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันในอนาคต มีการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำทุกเดือน จนมีผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การจับกุม ตรวจยึด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 จับกุม 82 ครั้ง ผู้ต้องหา 74 ราย ของกลาง ยาบ้า 24,121,668 เม็ด, กัญชา 232 กิโกลรัม,ไอซ์ 520 กิโลกรัม, เคตามีน 44 กิโลกรัม, เคตามีน 18 ซอง, ยาอีประเภท 5,005 เม็ด, ยาอี 113 ซอง และ Frimin5 2,000 เม็ด
. ส่วนด้านการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ดำรงความสัมพันธ์อันดี ประสานความร่วมมือ ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุภารกิจป้องกันชายแดนในทุกมิติ ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เผชิญตามแนวชายแดน ตามแนวทางของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย การขับเคลื่อนชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย พ.อ.มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน เพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมทั้งพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 4,000 ตัว ให้กับประชาชน บ้านนาไฮ่ เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้น ร่วมประชุมฯ และเปิดการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงไทย – ลาว ระหว่าง กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ กองบัญชาการทหาร นครหลวงเวียงจันทน์ ณ จังหวัดหนองคาย


การประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ 9 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดอกจำปา แขวงบอลิคำไซ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสกัดกั้นยาเสพติดในพึ้นที่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ กองบัญชาการทหาร นครหลวงเวียงจันทน์ และการพัฒนาสัมพันธ์ โดยผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และคณะ เข้าพบปะ หารือข้อราชการ กับ ท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ณ ห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองบังคับการควบคุมที่ 2 ร่วมประชุมและซักซ้อมการ ลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขงไทย – ลาว จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซระหว่าง กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ กองบัญชาการทหารแขวงบอลิคำไซ โดยมี รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ รองห้องเสนาธิการ แขวงบอลิคำไซ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว


นอกจากนี้ กองบังคับการควบคุมที่ 2 ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โครงการ “กองทักบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาว มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับ นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-ปวีนา มนเดช จังหวัดหนองคาย