นครพนม – กฟผ.จัดโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ปี2566

 


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.).จัดโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุภาวินี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรังปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.)เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ปี2566 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน นักเรียนกว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน 8 ฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านรับรู้เรื่องการจัดหา การสำรองพลังงานเพื่อการใช้ของประชาชนได้ใช้เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ทางด้านคุณสุภาวินี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.)ได้กล่าวว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสื่อสารให้ความรู้เพื่อความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูและอาจารย์ วันนี้จึงได้จัดโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ปี2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมขึ้น อันเป็นโครงการที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่องระบบส่งไฟฟ้าและสถานการณ์พลังงานในโลกปัจจุบัน เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร นำไปถ่ายทอดความรู้แก่คนใกล้ชิดและประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไป”คุณสุภาวินี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.)


โดยโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ประจำปี 2566 ได้นำนักเรียนและครูจากโรงเรียนรอบๆอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจำนวน 14 โรงเรียน จำนวนกว่า 600 คน ได้มาเรียนรู้ด้านพลังงานวิธีการมีการเข้าฐานการเรียนรู้กว่า 8 ฐานและมีฐานพิเศษเสริมกิจกรรมการวาดภาพ สำหรับฐานการเรียนรู้เชน ฐานประวัติไฟฟ้า,ฐานระบบผลิตไฟฟ้า,ฐานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง,ฐานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน,ฐานรังสีประยุกต์,ฐานรถนิทรรศการ/ตั้งกล้องดูพระอาทิตย์,ฐานพิพิธภัณฑ์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง,ฐานพลังงานทดแทน/นิทรรศการชีวิตดีเริ่มที่เรา สร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนเป็นอันมาก