ขอนแก่น – งานมหกรรมแคนโลก2023 ส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลก มี 6 ชาติร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  สมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานมหกรรมแคนโลก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานไปสู่สายตาชาวโลกพร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “แคนนาคราช”ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์และมีบทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและช่วยเหลือสังคมในระดับนานาชาติ

โดยพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับรางวัล “แคนนาคราช” ในฐานะกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมแคนโลก 2023  ในโอกาสพิเศษครบรอบ “90 ปี  กรมประชาสัมพันธ์” ในปี พ.ศ. 2566 ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ ดร. พรพิทักษ์ แม้นศิริ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับรางวัล “แคนนาคราช” ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมแคนโลก 2023 นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ชื่อเสียงอื่น ๆ ร่วมรับรางวัล เช่น ศิลปินแห่งชาติ บานเย็น รากแก่น,  แอน อรดี, เบล นิภาดา ฯลฯ

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา การอบรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ ศิลป์ ภูมิปัญญา อารยธรรมแห่งตะวันออกเรื่องแคนในระดับนานาชาติ และมีการแสดงแคนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จาก 6 ชาติ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่  จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย ที่นำศิลปะการแสดงที่หาดูได้ยากมาแสดงให้ชม อาทิ โชว์แคนม้งจากประเทศลาว การแสดงของไทดำ-ไทขาว จากประเทศลาว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศจีน

แคน คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเครืองเป่าแบบลิ้นอิสระ มีประวัติความเป็นมาและมีความแพร่หลายสืบเนื่องยาวนานมาหลายพันปี เป็นที่นิยมบรรเลงทั้งในการสันทนาการ หรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ สามารถพบแพร่กระจายและมีรูปสัณฐานที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบัน มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและลุ่มแม่น้ำโขง แคน จึงนับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในทางวัฒนธรรม ที่ถูกยอมรับ ทั้งในระดับพื้นถิ่น และในระดับสากล โดยสามารถสื่อสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และ อารยธรรมที่สืบทอดสั่งสมมาของมนุษยชาติ นับจากอดีต จนถึงปัจจุบัน

และยังเป็นมรดกในทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน เหตุนี้ แคน จึงสามารถใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติในประเทศต่างๆและยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การส่งเสริมงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา การค้า และ การท่องเที่ยว ในระดับนานาชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม เรื่อง แคน ในระดับนานาชาติ ซึ่งสมควรที่จะได้รับการส่งเสริม สืบสาน อันจะเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติต่อไป