รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและเยาวชน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเด่นนคร ขาวสะอาด ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม พร้อมด้วย นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ นายปริญญา มอญเก่า นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย น.ส.สุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนกำแพง ให้การต้อนรับ

น.ส.สุทธิตา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทํางานแกนนํากลุ่มเด็ก และเยาวชน เรียนรู้การบริหารแผนโครงการ รวมทั้งการออกแบบ กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เกิดแรงจูงใจและมีความตระหนักถึงภาวะความ เป็นผู้นํา ความเป็นจิตอาสา เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน สามารถนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ด้าน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งหวังในการ สร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากกลุ่มเด็ก เยาวชน สภาเด็ก สภานักเรียน ในพื้นที่ เป็นจุดเริ่มที่สามารถสร้างการทำงานแบบบูรณาการเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน เป็นไปตามเจตนารมณ์แนวทางการพัฒนาคนทุกวัย ของจังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอชื่นชมสภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายที่ได้เห็น ความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นความร่วมมือที่จะสร้างและพัฒนาปัจจุบันและอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ มีทักษะทางสังคม เป็นเมืองที่น่าอยู่.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน