อุดรธานี – หอการค้าประชุมจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกโอกาสและการมีส่วนร่วมของชาวอุดรธานี ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 9ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางดำเนินโครงการพืชสวนโลกแบบมีส่วนร่วม จังหวัดอุดรธานี หัวข้อ “มหกรรมพืชสวนโลกโอกาสและการมีส่วนร่วมของชาวอุดรธานี ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG” จัดโดย ศูนย์ประสานงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี (คจ.สจ.) พ.ศ.2565 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการมหกรรมพืชสวนโลกแบบมีส่วนร่วม จังหวัดอุดรธานี “มหกรรมพืชสวนโลก โอกาสและการมีส่วนร่วมของชาวอุดรธานี ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG” โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


โดย นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ได้แสดงความคิดเห็นถึงการดำเนินงานในส่วนการเตรียมต้อนรับพืชสวนโลก โดยเน้นความยั่งยืนในด้านชุมชน และเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด ยกตัวอย่างการจัดงานเกษตรแฟร์ซึ่งได้นำเสนอโครงการพืชสวนโลกในมุมมองของภาคเศรษฐกิจต่อสายตาประชาชน ซึ่งได้จัดตั้งกลุ่ม ชมรมในหลายภาคส่วน เช่น กลุ่มสปา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้เศรษฐกิจ BCG หรือการร่วมกับประมงนำเสนอในเรื่องปลาเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบการจัดประกวด และด้านวัฒนธรรมซอฟต์เพาเวอร์ ในการนำเอ็งกอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทย-จีน การทำหนังที่สื่อถึงวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น