ขอนแก่น (ชมคลิป) ถอดบทเรียน โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรภาค 4 ผลักดัน ต่อยอดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจร

ถอดบทเรียน โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรภาค 4 ผลักดัน ต่อยอดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจร


ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอชนบท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอชนบท พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 160 คน

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 กล่าวว่า ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน ปัจจัยในความสำเร็จของ อบต.โนนพะยอม คือผู้นำท้องถิ่น โดยนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ โดยมีฝ่ายภาครัฐ คือนายอำเภอชนบทลงมาช่วยกำกับดูแล เอาองคาพยพ หรือภาคีเครือข่ายส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน และหลักก็คือตัวผู้นำท้องถิ่น ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จ จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ


จากนั้นได้มีการต่อยอดขยายผลการดำเนินโครงการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศคือหนึ่งชุมชน หนึ่งหมู่บ้านได้มีการขยายออกไปอีก ซึ่งในขณะนี้ส่วนที่เหลือเห็นความสำคัญที่ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่ยั่งยืน ฉะนั้นหมู่บ้านที่เหลืออีก 6 หมู่บ้าน ได้มีการร้องขอให้ดำเนินโครงการควบคู่ไปด้วย จึงเกิดการอบรมแกนนำ หรือภาคีเครือข่ายที่จะลงพื้นที่ ทำการเอ็กซเรย์หาผู้ใช้ ผู้เสพ หรือผู้ติด นำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัด


ในส่วนของทางตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีการดำเนินการทุกจังหวัดเช่นกัน อยู่ในช่วงของการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดเช่นเดียวกัน และอีกโครงการหนึ่งอยู่ที่หนองบัวลำภู คือโครงการหนองบัวลำภูสีขาวก็มีการดำเนินการควบคู่กันไป


ทางด้านนายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอชนบท กล่าวว่า อำเภอชนบทได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากที่เราเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ระดับหมู่บ้าน เมื่อเราประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศเราก็ได้ขยายไปทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของอำเภอชนบท เพื่อให้โครงการชุมชนยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ประสบผลสำเร็จ ทำให้เอาลูกหลานกลับสู่ชุมชน ส่งผลให้อำเภอชนบทในภายภาคหน้าจะได้ปลอดจากยาเสพติด เป็นหมู่บ้านสีขาว เป็นตำบลสีขาว และเป็นอำเภอสีขาวต่อไปในอนาคตข้างหน้า
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัญหา และอุปสรรค์ทุกขั้นตอน เพียงขอแค่กำลังใจจากทุกท่านอย่าท้อ ขอให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อร่วมกัน ผนึกกำลังร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ นายอำเภอชนบท กล่าว


สำหรับ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม มีนายสมพร กองกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่ง อบต.โนนพะยอม ได้รับการส่งต่อโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จากสถานีตำรวจภูธรชนบท


อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผู้ติดสารเสพติดใช้อาวุธปืนเข้ากราดยิงเด็กเล็กและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปสู่ความสูญเสียแก่ชีวิตเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จึงได้จัดตั้งศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความ เสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ทำการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม และแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการติดตาม และรักษาสภาพชุมชนประจำตำบล ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

จึงได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้โอกาส ดูแล และช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้คณะทำงานและชุดปฏิบัติการติดตาม และรักษาสภาพชุมชนประจำตำบล มีองค์ความรู้และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้คณะทำงานและชุดปฏิบัติการติดตาม และรักษาสภาพชุมชนประจำตำบล มีความรู้ในการสำรวจ/คัดกรอง/ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และบ่งชี้ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านและชุมชน ของตนเองอย่างถูกวิธี เป็นการเสริมร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายแกนนำในการสอดส่อง โดยการดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ จำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมและถูกวิธี

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติด และรักษาสภาพชุมชนยั่งยืนที่มีอยู่เดิม และสร้างชุมขนยั่งยืนให้ครบทุกหมู่บ้านภายในตำบลโนนพะยอม  เพื่อให้รู้จักหลักการจำแนกประเภทหรือระดับอาการของผู้ติดยาเสพติด และวิธีบำบัด ผู้ติดยาเสพติดในแต่ละประเภทหรือระดับอาการของผู้ติดยาเสพติดอย่างถูกต้อง