(ชมคลิป) เลยจัดงานวันพยาบาลโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย โดยมีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคาน สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้มีเกียรติร่วมงาน


นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านส่งเสริมพัฒนากล่าวรายงานว่า ทุกปีในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย โดยร้อยละ 80 ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา


จากสถิติข้อมูลจังหวัดเลย มีอุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในปี 2562 – 2564 จำนวน 1,748 ราย ราย 1,739 ราย และ1,834 รายตามลำดับ พบว่าอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างปี 2562 – 2564 ร้อยละ 3.17 ร้อยละ 4.32 และร้อยละ 3.43 ตามลำดับ ในปี 2565 มีอุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 1,540 ราย อัตราตายร้อยละ 3.96 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเลย แยกรายอำเภอ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2.อำเภอวังสะพุง 3.อำเภอเชียงคาน 4.อำเภอเอราวัณ และ5.อำเภอภูกระดึง จากสถิติจะเห็นได้ว่า อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขต และภาคีเครือข่าย ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง


สำหรับการจัดงาน ในครั้งนี้ จังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทย ทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จาก คปสอ.ทั้ง 14 อำเภอในจังหวัดเลย ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา โดยระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2565 มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ( CVD Risk) และการบริการให้คำปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง และมีการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และวันที่ 30 ตุลาคม 2565 มีกิจกรรม เดิน – วิ่ง 5 กิโลเมตร กิจกรรมวิ่ง 10 กิโลเมตร ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคานและเส้นทางวิ่งชายโขง รวมทั้งในวันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จึงได้ถือโอกาสสำคัญนี้จัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคีจากเหล่าวิชาชีพพยาบาล และวิชาชีพทันตสาธารณสุขด้วย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นจังหวัดเลย จำนวน 63 รางวัล ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ โรคหลอดเลือดสมอง และ บูธคัดกรองสุขภาพประชาชน เวทีเสวนา แผ่นดินไทยเลย ไร้ STROKE


การนำออกกำลังกายเต้นบาสโลปป้องกันอัมพาต โดยทีมแอโรบิค โรงพยาบาลเชียงคาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย