หนองบัวลำภู – กรมชลประทาน เปิดเวทีรับฟังความเห็น ผู้มีส่วนได้เสียน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 ระบบส่งน้ำ

กรมชลประทาน เปิดเวทีรับฟังความเห็น ผู้มีส่วนได้เสียน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 ระบบส่งน้ำ (เวทีที่ 3)ชาวอำเภอศรีบุญเรืองหายข้อสงสัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคาร ปภ.สนง.เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวัฒนศักดิ์ แสนสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร รักษาราชการในตำแหน่งนายอำเภอศรีบุญเรือง เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองโดยมีนางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านใน 12 ตำบล และผู้มีส่วนได้เสียเข้ารับฟังการความเห็นตามประเด็นที่กรมชลประทานกำหนดขอบเขตการรับฟังฯ ร่วมเวที 200 กว่าคน

นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 กรมชลประทานกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการพัฒนาโครงการเบื้องต้นและแนวทางการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานโครงการฯเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

จากนั้น นายวุฒินันท์ คำเดช ผู้จัดการโครงการฯด้านวางโครงการ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯที่กรมชลประทานได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี.2555 ได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เนื่องจากโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล เป็นโครงการใหญ่ มีการศึกษาเพิ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีได้ชักถามหลายประเด็นความเป็นไปได้และได้หายข้อสงสัยในประเด็นต่างๆจนเป็นที่พอใจ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการฯมีความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู