ขอนแก่น-อ.บ้านแฮด น้ำชีล้นตลิ่งเอ่อท่วมนาข้าว พืชไร่และบ่อปลา เสียหาย 14,500 ไร่ ราษฎรได้ความเดือดร้อน 42 หมู่บ้าน

อ.บ้านแฮด น้ำชีล้นตลิ่งเอ่อท่วมนาข้าว พืชไร่และบ่อปลา เสียหาย 14,500 ไร่ ราษฎรได้ความเดือดร้อน 42 หมู่บ้าน มีระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 7 เซนติเมตร ต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพัฒนศักดิ์ ถิรัชช์บวรชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางประครอง สามศรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นางสาวณัฐติกร มีใจ ปลัดอำเภอ นายมาโนชน์ พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นายสุริย์ วงษ์อนันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ และนายพุฒิพงษ์ ตุ้มมี กำนันตำบลโคกสำราญ ได้ร่วมกันออกให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งจากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า น้ำมีระดับสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 7 เซนติเมตร แต่ยังไม่ได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด พบว่า มวลน้ำจากอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอบ้านไผ่ ได้ไหลลงสู่แก่งละว้า และลำห้วยสาขา และลำน้ำชี ซึ่งได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร(นาข้าว) พืชไร่ บ่อปลาในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เสียหายประมาณ 14,500 ไร่ ราษฎรได้ความเดือดร้อน เป็นหมู่บ้านสีแดง (ถูกน้ำท่วมถนนล้อมรอบไม่สามารถสัญจรไปมาได้) จำนวน 2 หมู่บ้าน ราษฎร 112 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ 112 ครัวเรือน บ้านแจ้งกระหนวน หมู่ที่ 13 จำนวน 44 ครัวเรือน สัญจรโดยทางเรือท้องแบน โดยเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้จัดส่งเรือแบน ประจำที่บ้านป่าม่วง จำนวน 2 ลำ และบ้านแจ้งกระหนวน จำนวน 1 ลำ สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ วันละ 5 เที่ยว หมู่บ้านสีส้ม (น้ำท่วมล้อมรอบหมู่บ้าน แต่ยังสามารถสัญจรไปมาได้) มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนพันชาด หมู่ที่ 10 จำนวน 132 ครัวเรือน และบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 จำนวน 137 ครัวเรือน และหมู่บ้านสีเหลือง หมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม (พืชไร่ นาข้าว บ่อปลา) เสียหาย จำนวน 42 หมู่บ้าน

ส่วนการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของอำเภอบ้านแฮด ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งกองอำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ จัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพ จำนวน 6 แห่ง มีการให้ความช่วยเหลือราษฎรของหน่วยงาน และส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย เช่น เทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือ และรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่สัญจรไปมา และจัดทำกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมถนน สะพาน และบ้านเรือนราษฎรในจุดที่ลุ่มต่ำ น้ำไหลผ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำเพื่อใช้สัญจร ส่วนมณฑลทหารบกที่ 23 นำโดย คุณสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพเข้ามอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน