อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสาธารณภัย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุโนรู”  

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลของหน่วย พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและให้มีความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญของกำลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ที่จะเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการวางแผน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” โดยมี นาย นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความพร้อมให้การสนับสนุน เกิดความชำนาญของกำลังพลเพิ่มมากขึ้นและสามารถปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับการประสาน ร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13