หนองคาย-ตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติด

 


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติด โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ด้วย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีอาการทางจิตประสาทจากการใช้ยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการฯขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการ, เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและป้องกัน, เสริมสร้างให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกัน,รวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง และพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย


โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน, การฝึกอบรม ค่ายกำลังใจ ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม,ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับวันนี้ (20 ก.ย.65) มีกิจกรรม ฝึกอบรม ค่ายกำลังใจ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 รวม 21 วัน ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

:ภาพ:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย