ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘รมต.ลูกทอป’ ปลื้มการจัดการขยะชุมชนหัวถนน ยกเป็นต้นแบบการจัดการอย่างเป็นระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการจัดการขยะ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปลื้มการจัดการขยะชุมชนหัวถนน ยกเป็นต้นแบบการจัดการอย่างเป็นระบบ มั่นไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่มาตรวจติดตามปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น หลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมานาน ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ฤดูแล้ง แหล่งน้ำผิวกินแห้งขอดและมีความขุ่น คุณภาพน้ำผิวดินกร่อยเค็ม ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 2,330 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มบรรจุแกนลอน 20 ลิตร ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีนายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาว อ.ซำสูง ให้การต้อนรับ

           นายวราวุธ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นตรวจติดตามปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนส่งเรื่องร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า ณ บ้านโคกใหม่ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการแก้ไขประปาบาดาลน้ำเค็มเป็นการเบื้องต้น  ทั้งนี้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้ดำเนินการเจาะสำรวจในพื้นที่ ต.บ้านโนน และ ต.คูคำ จำนวน 2 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 62เมตร ปริมาณน้ำ 10 – 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และคุณภาพค่าสารละลายโดยรวม 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร และได้สำรวจความต้องการใช้น้ำ การออกแบบระบบท่อส่งน้ำและการก่อสร้างของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ไว้เป็นเบื้องต้น หากโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้ทั้ง ต.บ้านโนน และ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน 9,170คน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปที่ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทำพิธีมอบโค กระบือ พระราชทาน ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ต.โคกสี จำนวน 54 ครัวเรือน จำนวน 54 ตัว เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยง ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมกับพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับ สำหรับโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบกระบือ ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้กระบือเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

จากนั้น เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่วัดชุมชนบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น    เพื่อเป็นประธานในการขับเคลื่อนนโยบายสังคมปลอดขยะ สร้างคุณค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว  พร้อมเยี่ยมเยือน ให้กำลังในการทำงานการจัดการขยะมูลฝอยของชาวชุมชนบ้านหัวถนน ซึ่งอยู่ติดกับเขตชุมชนเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น ปัญหาขยะจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับชาวบ้านในชุมชน จึงได้มีการประสานกับทุกหน่วยงาน ทั้งเทศบาลตำบลพระลับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่10 ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ มาทำงานร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะให้ชาวบ้านทั้ง 323 หลังคาเรือน เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ถึงร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2557 ทุกครัวเรือนความสำเร็จของชุมชนบ้านหัวถนน คือ สามารถจัดการขยะของชุมชนในปี 2558 จาก 323 หลังคาเรือน และทำได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณขยะจากครัวเรือนเฉลี่ย 800 กิโลกรัม เหลือเพียง323 กิโลกรัมต่อวัน ลดปริมาณขยะของชุมชนจาก 24 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 1  ตันต่อเดือน ทำให้ชุมชนบ้านหัวถนนได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ จากโครงการชุมชนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชนประจำปี 2558ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ (กลุ่ม L) รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้วันนี้ชุมชนบ้านหัวถนนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศ  ปัจจุบันชุมชนบ้านหัวถนนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการตรวจติดตามการจัดการขยะของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวถนน ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน เนื่องจากชาวชุมชนหัวถนน สามารถทำในสิ่งที่ทางกระทรวงฯ ได้วาดฝันเอาไว้ เช่น การเป็นชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งสามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถสร้างมูลค่าและรายได้จากขยะได้อีกด้วย เป็นสิ่งที่ตอบสนองและตอบโจทย์ในการเข้าสู่ “Carbon neutrality” หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่หลายองค์กรกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวไปสู่จุดนี้ ภายในปี 2050 และนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เอาไว้ ซึ่งถ้าหากทุกๆ ชุมชนในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างชุมชนหัวถนน เป้าหมายในการก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 มองว่า ดูจะช้าเกินไปด้วยซ้ำ หากทุกบ้านทำได้แบบนี้ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแน่นอน