เลย (ชมคลิป) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรภ.เลย mou กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย

 


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.ที่อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางศิริพร จันทพลผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมงานสัมมนาภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยและนวัตกรรมการเกษตร กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
ดร.กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงานว่าขอยินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านเข้าสู่งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร


ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน เทศบาลตำบลจำนวน 1 เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 โรงพยาบาล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 9 กลุ่ม ครับผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดสร้างนวัตกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร


ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกัน เพื่อนำองค์ความรู้นวัตกรรมของมหาวิลัยราชภัฎเลย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรในทุกมิติของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับกลุ่มเครือข่ายเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย โดยเกิดการบูรณาการความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรโดยมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานตามภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย มีนายสุรศักดิ์ กาษี ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ,นายอภิชาติ บุญงาม ผอ.ร.ร.บ้านเมี่ยง, นายดาวเด่น เหลาผา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยบ่อซืน ,นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง ผอ.ร.ร.บ้านนาค้อ, นายพีรวัฒน์ จอมทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคอนสา,นายสัมภาษณ์ เหมือนอินทร์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสา,นางพนมพร ภูคำสอน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูคำ,นางรัชนี จันทร์ปุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวร้อยแก่งพันเกาะ,นายบุญเศรษฐ์ มานะดีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรบ้านทุ่งใหญ่,นางสไบทอง สมพร ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลท่าสะอาด,นางชู บุตรปัสสา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ,นายวิษณุ เพียเสนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลน้ำสวย, นายชัยวัฒน์ จันทร์ชื่น ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาแบ่น, นางเพ็ญจิต แก้วใส ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกกข่า,นางชะออม กรมพระยืน ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านลาด


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย