หนองคาย-สำนักวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมพุทธสาสนิกชนบ้านถ่อนจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมี อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมคุณธรรมชุมชน

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ป่าทรงธรรม และ พุทธสาสนิกชนบ้านถ่อนจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมี อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมคุณธรรมชุมชน ประจำปี 2565


วันที่ 5 ก.ย. 65 ที่ วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส, พระศรีวชิรโมลี รอง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดกิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมี ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมคุณธรรมชุมชน ลานธรรม ลานวิถีไทย ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่ง สำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะสงฆ์ ทายกทายิกา วัดป่าทรงธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา รพ.สต. บ้านถ่อน และประชาชนชาวตำบลบ้านถ่อน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน ในการบำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา และถือบวชเนกขัมมะบารมีและดำเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด อันเป็นหนทางประเสริฐเป็นไปเพื่อความดับเหตุแห่งทุกข์


ด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้น เป็นทีน่าวิตกดังจะเห็นได้จาก ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในทางฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น คือพัฒนาแต่ ไม่ เจริญ หรือ พัฒนาแต่ วัตถุ ทางด้านจิตใจไม่พัฒนา ส่งผลให้สภาพสังคมทั่วไปอยู่ในขั้นวิกฤต
คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสถานศึกษา จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของ กระทรวงวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมให้คนในชุมชน และสังคมดำเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม และอริยมรรค ๘ ประการ อันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนให้ตระหนักในหลักศีลธรรมและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนเป็นลูกทีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนทีดีของเพื่อน เป็นพลเมืองทีดีของชาติ และเป็นสาวกทีดีของพระศาสดา และเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสาธารณสมบัติ


โดยมี พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองตำบลบ้านถ่อนและที่ใกล้เคียง ประชาชนในชุมชนตำบลบ้านถ่อน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิ ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และมรรคมีองค์ แปดในอิริยาบถทั้ง 4 คือ การนั่ง ยืน เดิน นอน รับฟังการบรรยายธรรม อบรมคุณธรรม ศีลธรรม กิจกรรมกลุ่มย่อย จาก พระครูปริยัติธรรมาภิรม เจ้าคณะตำบลบ้านถ่อน พร้อมทีมงานพระวิทยากร กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าวันที่ 4 – 8 กันยายน 2565:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-วัดป่าทรงธรรม จังหวัดหนองคาย