ศรีสะเกษ – นอภ.ศิลาลาด มอบรางวัล “คนดีศรีศิลาลาด”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บ้านเมือง

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พระครูสิริบุญกิจ เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีศิลาลาด” ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง เพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณที่ได้เสียสละ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ (โดดเด่น) ประจำปี 2565 โดยมี พระปลัดจรัน อนังคโณ รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.แม่ชีทศพร วิระบำเพ็ญ นายสุพิช แดงบุญเรือง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนชาว อ.ศิลาลาด ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐมาใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักในความสำคัญของชาติยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืน


อีกทั้งยังเพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” ด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


ดังนั้น อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จึงได้นำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว มาดำเนินงานจนเกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จ.ศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกให้อำเภอศิลาลาด เป็น อำเภอคุณธรรมต้นแบบ (โดดเด่น) เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอำเภอคุณธรรมต้นแบบ (โดดเด่น) คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอศิลาลาด จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง เพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณที่ได้เสียสละ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี


โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 265 คน/รูป ประกอบด้วย ผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป ผู้ทำคุณประโยชน์ของส่วนราชการ ผู้ทำคุณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและสมาชิก ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทสถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทหมู่บ้าน ประเภทพระสงฆ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทประชาชนทั่วไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน