หนองคาย – จัดงานวันเกษตรกร และมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2565

จัดงานวันเกษตรกร และมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร ให้ความสำคัญกับอาชีพการเกษตร เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์


ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกร และมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย จัดขึ้น และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ 150,000 บาท


การจัดงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร และให้เห็นความสำคัญกับอาชีพการเกษตร เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ทั้งให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กิจกรรมในวันนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกร,กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ของจังหวัดหนองคาย จำนวน 31 สาขา เกษตรกร 37 ราย มีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หนองคาย ขั้นพื้นฐาน Nongkhai BOS (Nongkhai Basic Organic Standard) จำนวน 7 ราย มีเกษตรกรเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เกษตรกร,กลุ่มเกษตรกรดีเด่น จำนวน 44 ราย

:ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย