หนองบัวลำภู – “ชูธง ชง เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ซุปเปอร์ แม่พ่อ พอแล้ว เหล้าเบียร์”

จังหวัดหนองบัวลำภู kick off  แถลงข่าว “ชูธง ชง เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ซุปเปอร์ แม่พ่อ พอแล้ว เหล้าเบียร์” เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 คาดมีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านละ 10 คนรวม 6,580 คน

ที่ ศาลาพักเอาแฮง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยบักด้ง (ชุมชนโคกโนนนา) ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู (สคล.หนองบัวลำภู) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 “ชูธง ชง เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 ซุปเปอร์ แม่พ่อ พอแล้ว เหล้าเบียร์” เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุทัศน์ สุวรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ ไม่ไปในสถานที่แออัด จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่า ขอใช้วาระของเทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีหรือเทศกาลสำคัญอื่นๆ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการ ขับเคลื่อนงานรณรงค์ เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประสานความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ทุกหมู่บ้าน (687 หมู่) 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู สมัครเข้าร่วมโครงการตลอด 3 เดือนและเมื่อครบไตรมาสแห่งเทศกาลวันออกพรรษาแล้ว คาดว่าจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตน หมู่บ้านละ 10 คน รวม 6,870 คน

ในขณะที่ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของสมัชชาสุขภาพของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจะอย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายยังคงร่วมรณรงค์ฯ ในการป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นยังจะนำไปสู่ความสุขแก่ตนเอง และสังคมในภาพรวมอีกด้วย

ด้าน นางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มีกรอบแนวคิดใน การรณรงค์คือ การรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้เกิดการรับรู้เชิญชวนคนดื่ม ให้ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรือง ได้ประสานงานกับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนทั้งในตำบลนากอก และทุกหมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง เป็นกระบอกเสียงและมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพตนเอง และครอบครัว


ขณะที่ นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรืองกล่าวว่าตำบลนากอก ผู้ใหญ่บ้านใน 23 หมู่บ้าน และ 158 หมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง ขอเป็นตำบลต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา และคาดว่าจะมีคนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ใน 23 หมู่ล้านๆละ 10 คน รวม 230 คน และเมื่อรวมทั้งอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 158 หมู่บ้านๆละ 10 รวม 1,580 คน ในขณะเดียวกันผู้นำทั้ง 23 หมู่บ้านจะนำกระบอกไม้ไผ่ทำเป็นกระปุกออมสินสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และเมื่อครบพรรษาแล้วจะกำหนดวันทุบกระบอกไม้ไม่ไผ่พร้อมกันทั้ง 23 หมู่และทั้งอำเภอนี่คือสุดยอดของความตั้งใจจริงเมื่อเกิดความอยากแทนที่จะนำเงินไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็นำมาหยอดลงในกระบอกไม้ไผ่แทน…นายสุทัศน์ฯกำนันตำบลนากอก กล่าวทิ้งท้าย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู