ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา ชาวนาวิธีใหม่ 9ไกลด้วยพระบารมี ปี 2565 ที่ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา ชาวนาวิธีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี ปี 2565 โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ดำเนินการจัดในระดับเขต เพื่อ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ชาวนา และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าว รวมถึงผลงานของกรมการข้าวด้านอื่นๆ ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญด้านการวางแผนการผลิต ระบบการผลิต และการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงแก่ชาวนา รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ชาวนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ กับหน่วยงานราชการ และเอกชน
รูปแบบการจัดงาน มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชการที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) และรัชการที่ 10 (พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) นิทรรศการแสดงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการเชิดชูเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ และระดับเขต นิทรรศการการแสดงประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวนา มีการแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว มีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร มีการเสวนาในหัวข้อ “ชาวนายุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี และกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว”

ภาพ/ข่าว:ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี