อุดรธานี – ร.13 พัน.1 มอบจักรยานตามโครงการ “ARMY BIKE สานฝันปันสุข” และมอบพันธุ์ปลานิลจิตลดา ให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา อ.บ้านดุง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในการมอบจักรยานจากโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงดารา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน ได้อย่างสะดวกและช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) พร้อมมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู-อาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาของเด็กนักเรียน จากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยานตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับโรงเรียนฯในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนที่ได้รับมอบจักรยาน รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13