(ชมคลิป)ชัยภูมิ “วราวุธ” ควงปลัด “จตุพร”ลงพื้นที่แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต

 


รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา”พร้อมด้วยปลัด ทส. “จตุพร บุรุษพัฒน์” ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลุยช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอ ด้วยประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเต็มกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุนการศึกษา หนังสือแสดงป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ลั่น “เราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”


28 พ.ค.65  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบระบบประปาบาดาล ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดำเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่าชุมชน มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอแก้งคร้อ


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ เดินไปพร้อมกันเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลานต่อไป


สำหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตนเองในฐานะที่ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญ และนำมาซึ่งการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ BCG ได้ แต่การที่จะสามารถดำเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวย้ำ


ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทำงานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทำงานแบบบูรณาเพื่อร่วมกันดูแล และแก้ไขปัญหาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดั่งเช่นที่จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการดำเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นำความหวังมาให้ ทั้งเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้ ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ปลัดจตุพร กล่าว
โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม บ้านดอนหัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Related posts