ศรีสะเกษ – สภาเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เสริมเขี้ยวเล็บเครือข่าย “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” .

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี น.ส.เกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน อำเภอทั้ง 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายนพ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เติมเต็มกำลังใจให้กับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นจิตอาสา ที่ได้ร่วมกันเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคม และการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่จะได้รับโอกาสการเข้ามาเรียนรู้การทำกิจกรรม เรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีความสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น และผู้เชี่ยวชาญการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในหลายๆรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันด้านปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ


นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้รวมพลังและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง มีการจัดกิจกรรมการประกวดด้านความสามารถในเวทีระดับจังหวัด เช่น งานปีใหม่สี่เผ่าไทย งานเทศกาลทุเรียนดินภูเขาไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ทาง จ.ศรีสะเกษ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกระดับอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งคณะวิทยากรที่ได้มาเปิดประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชนศรีสะเกษครั้งนี้


ด้าน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประทศไทย และกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับน้องๆ โดยมีกระบวนการชวนคิด สืบค้นปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และต้นทุนหรือทรัพยากร ของดีในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถออกแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการในแต่ละพื้นที่ได้ โดยมีพี่เลี้ยงตำบล อำเภอ ทำหน้าที่คอยช่วยในเรื่องของการประสาน ดูแล และให้คำปรึกษา


ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานสภาเด็กและเยาวชน การบริหารแผนโครงการ รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใหม่ ให้เกิดแรงบันดาลใจและมีภาวะความเป็นผู้นำ ความเป็นจิตอาสา เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายใต้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน