(ชมคลิป)จังหวัดเลยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวจำนวน 84 ราย

 


เมื่อเวลา 10.00 น .วันที่ 25 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี”มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน” มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาลเมืองเลยและประชาชนร่วมพิธี


นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย รายงานว่า พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท แปลง “ชายตลิ่งน้ำเลยหลังตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย” ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมในส่วนของปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมที่ดินรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยคัดเลือกแปลงที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีผู้บุกรุก เต็มแปลงหรือบางส่วน ซึ่งผู้บุกรุกดังกล่าวต้องเป็นคนยากจนหรือมีที่ดิน แต่ไม่เพียงพอ และยอมรับการดำเนินการตามนโยบาย มาจัดระเบียบการถือครองที่ดินพร้อมออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของและเสียค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547


เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับอำเภอเมืองเลย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย และจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวใน แปลง “ชายตลิ่งน้ำเลยหลังตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย” ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 84 ราย และได้รับ อนุญาตฯ รายใหม่ จำนวน 7 ราย สัมฤทธิผลที่ถือว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ที่เกิดขึ้นแก่ครัวเรือนคือราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินส่งผลให้มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบกิจการ ในที่ดินทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /