อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยได้ดำเนินการซักซ้อมการดับเพลิง แบบใช้อุปกรณ์ตามแผนเผชิญเหตุฯ และซักซ้อมการรับ-ส่ง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญของกำลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ที่จะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการวางแผน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ในการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้ ทำให้หน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เกิดความชำนาญของกำลังพลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการประสาน ร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13