หนองบัวลำภู – 3 ประสานสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ฯ รับผู้จบ ม.6 เรียนต่อ ป.ตรี คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต

ดร.พระราชวชิรธาดา จับมือ 3 ประสานสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ฯเปิดรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียน ป.ตรี 3 ปีจบ เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดคณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต เรียนเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม ผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีสิทธิ์กู้เงิน กยศ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (จจ.หนองบัวลำภู) ประธานศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม (ศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม) พร้อมด้วย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) และนายวินัย แสงใส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้แทน นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(สรพ.) ศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน(ศรช. วัดพัชรกิติยาภาราม) และ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล สรพ.เป็นพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง 3 สถาบันการเรียนรู้ในครั้งนี้

โดยสาระสำคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อเป็น “เครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและยากจน”และตกลงทำความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษาของประชาชน และพัฒนาการประกอบการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน และการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และกิจกรรม หรือโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของ สรพ.กับสมาชิกกลุ่มหรือเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับการผลิตเข้าสู่การประกอบการชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของคนชุมชน และสังคมโดยรวม

ทางด้าน นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากความร่วมมือของ 3 สถาบันการเรียนรู้ รวมถึงความมุ่งหวังและความร่วมมือกันในครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนที่ไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่มีเวลาเรียน

สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะยึดความต้องของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นหลัก เห็นคุณค่าของผู้เรียนที่มีประสบการณ์สามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาได้สูงสุด 50 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามความพร้อมของผู้เรียน สามารถสำเร็จหลักสูตรได้ภายใน 3 ปี และเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน รับสมัครสำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ที่วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำหรับผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีสิทธิ์กู้เงิน กยศ. ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า รวมทั้งผู้ที่จบ กศน.ในระดับ ม.ปลาย สมัครเรียนได้ที่ กศน.อำเภอทุกอำเภอ หรือ ศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม (ศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม)

สำหรับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(สรพ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีสำนักงานสถาบันตั้งอยู่ที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปัจจุบันสถาบันได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เริ่มต้นดำเนินการจากการที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จนกระทั่งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการเอง ในปี พ.ศ. 2553


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู